กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561
    ทบทวน / ปรับปรุงครั้งที่ 1
    1. ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
    2. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
    ทบทวน / ปรับปรุงครั้งที่ 2 [เอกสารแนบ]
    1. ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 25 มกราคม 2565
        วาระ 5.1 พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561
        มติที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565

    2. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
        วาระ 5.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561

    3. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
        วาระ 5.2 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2565
        มติที่ประชุม มอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานสำนักงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบและนำเสนอในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ต่อไป

    4. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
        วาระที่ 5.1.6 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2565
        มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป [เอกสารแนบ]
2. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนสำรองข้อมูลและแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบสารสนเทศ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
5. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
6. พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติการพัฒนา / การใช้งานระบบสารสนเทศ

1. แนวปฏิบัติในการเสนอคำของบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ