กำหนดการอบรมทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

กำหนดการอบรมทบทวนการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 16.30 น.
Zoom Video Conference Room

 • บรรยาย และทบทวนการปฏิบัติ “การรับหนังสือ”
 • การรับหนังสือ / การนำเสนอเกษียณ
 • การส่งมอบหนังสือ
 • บรรยาย และทบทวนการปฏิบัติ “การส่งหนังสือ”
 • การออกเลขที่หนังสือ
 • บรรยาย และการปฏิบัติ “การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
 • ตอบข้อคำถาม และเก็บความต้องการในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • บรรยาย และทบทวนการปฏิบัติ “การรับหนังสือ”
 • การรับหนังสือ / การนำเสนอเกษียณ
 • การส่งมอบหนังสือ
 • บรรยาย และทบทวนการปฏิบัติ “การส่งหนังสือ”
 • การออกเลขที่หนังสือ
 • บรรยาย และการปฏิบัติ “การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
 • ตอบข้อคำถาม และเก็บความต้องการในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ