ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Enhance digital productivity with Microsoft 365

กำหนดการบรรยาย
เรื่อง Enhance digital productivity with Microsoft 365
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams

  • การบรรยายพิเศษเรื่อง “Hybrid Working: The new way of working in digital age”
  • การใช้งาน Microsoft Office WebApp ร่วมกับ OneDrive ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างแบบฟอร์มดิจิทัล ด้วย Microsoft Forms
  • เทคนิดการประชุมด้วย Microsoft Teams
  • การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams
  • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 4423 3069 ต่อ 2880
  • LINK สำหรับร่วมฟังบรรยาย : http://bit.ly/rmuti210222
ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ