ประวัติความเป็นมา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2549

ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างภายในประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ โดยมี 3 แผนกงานภายใน ประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ , แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และแผนกงานอีเลิร์นนิ่ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

พ.ศ. 2557

ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน โดยจากเดิมชื่อ “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” เปลี่ยนเป็น “งานเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดเปลี่ยนเป็น 3 แผนกงานได้แก่ แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เดิมแผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์) แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย (เดิมแผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต) และแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา โดยแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษาเกิดจากการรวมตัวของ 2 แผนกงาน คือ แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา เดิมสังกัดงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ 2559

ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือกัน โดยแผนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งสังกัดเดิมอยู่ที่ กองนโยบายและแผน ถูกย้ายมาสังกัดกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ 2562

ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานอีกครั้ง โดยได้รวมแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา และแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินการด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการให้บริการด้านงานวิชาการสนันสนุนด้านการเรียนการสอน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ