ภาระกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย มีภารกิจให้บริการ โครงข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแบบ ไร้สาย สมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล์ เครือข่ายเสมือนจริง (RMUTI VPN) บริการพื้นที่เว็บไซต์และฐานข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน บริการ ซ่อม – บำรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจให้บริการศูนย์ทดสอบความรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ให้บริการห้องสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ RMUTI E-Courseware ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTI LMS) และบริการโสตทัศนูปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บริการพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Documents) ระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบ และให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ