สถิติการเข้าใช้บริการระบบ RMUTI LMS เพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สถิติการเข้าใช้บริการระบบ RMUTI LMS เพิ่มขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผลจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมาส่งผลให้สถิติการเข้าใช้บริการ ระบบ RMUTI LMS, Microsoft Teams และ Microsoft 365 เพิ่มขึ้น โดยการเปรียบเทียบการเข้าใช้งานระหว่างเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 พบว่า ระบบ RMUTI LMS ในเดือนธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวน 161,326 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวน 641,009 ครั้ง มีอัตราการขึ้นถึง 297.56% ในส่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft Teams นั้น พบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวน 1,213 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวน 7,835 ครั้ง มีอัตราการขึ้นถึง 545.92% และการเข้าใช้งาน Microsoft Office ในเดือนธันวาคม 2563 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวน 14,800 ครั้ง และในเดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าใช้งาน จำนวนถึง 25,066 ครั้ง มีอัตราการเพิ่มขึ้น 69.36% จากสถิติการเข้าใช้งาน ระบบ RMUTI LMS โปรแกรม Microsoft Teams และการเข้าใช้งาน Microsoft Office ที่เพิ่มขึ้นทำให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ มุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อนาเสนอแอพพลิเคชั่น และรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนชีวิตวิถีใหม่ New Normal และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning
ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ