สวส. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทยส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผิดชอบ ในการดูแล ประสานงาน ทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแล โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกทั้งความร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนำแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและเหมาะกับยุค New Normal สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning อาทิ ระบบ RMUIT LMS (Learning Management System) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning สามารถจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบประกอบด้วย ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการข้อมูลบทเรียน การจัดการเนื้อหารายวิชา ระบบการจัดเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ รวมถึงการนำมาใช้สอบออนไลน์ เป็นต้น และยังได้ส่งเสริมให้คณะ สาขาวิชา สำนัก สถาบันต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ซอฟต์แวร์ชุด Microsoft Teams มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Microsoft Teams สามารถจัดการเรียน การสอนออนไลน์ผ่านระบบในรูปแบบ Meeting และสามารถนัดหมายในการส่งการบ้าน นัดหมายการจัดสอบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์ Microsoft 365 ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำงานร่วมกัน และมีเสถียรภาพกับซอฟต์แวร์ในชุด Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Share Point และ Microsoft One Drive ที่มีความจุจำนวนมากในการจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ ในการเข้างานงานได้ทุกระบบ (RMUTI One)

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ