หน่วยงานภายใน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • แผนกงานธุรการสำนัก
  • แผนกงานห้องสมุด
  • แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ