แจ้งปรับปรุงระบบ RMUTI LMS

เนื่องด้วยแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบ RMUTI LMS ให้เป็นรุ่นปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จึงขอแจ้งปิดให้บริการระบบดังกล่าว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 044-233000 ต่อ 2870 ถึง 2 หรือ Inbox ผ่าน https://www.facebook.com/ita.rmuti

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ