คู่มือการให้บริการ / คู่มือขั้นตอนการทำงาน

คู่มือการให้บริการ / คู่มือขั้นตอนการทำงาน WI15


คู่มือการให้บริการ Microsoft Service

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการให้บริการด้านเครือข่ายไร้สาย

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการให้บริการเครือข่ายเสมือน VPN

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งาน Google Application

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการสมัครบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการบริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ Cisco Unified SIP Phone

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือวิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือวิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
 • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

  คู่มือเครื่องมือการเรียนการสอน online

  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม” ในการให้บริการ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ลิงค์]
  • ระยะเวลาการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  1. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-02 : การฝึกอบรม
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-05 : การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอร์
  3. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-05 : การจัดการหรือจัดบริการคอมพิวเตอร์
  4. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-07 : การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  5. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-08 : การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-09 : การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  7. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-10 : การให้บริการงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-11 : การบริการด้านอีเลิร์นนิ่ง
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน WI15-12 : การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน

  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [SD15-01]
  2. พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 [SD15-02]
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 [SD15-03]
  4. ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ [SD15-04]
  5. คู่มือขั้นตอนการทำงานการขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ [SD15-05]
  6. คู่มือขั้นตอนการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [SD15-06]
  7. คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนอีเมลหน่วยงาน google application [SD15-07]
  8. คู่มือการใช้งานระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module) [SD15-08]
  9. คู่มือการใช้งานระบบครุภัณฑ์ (Fix Asset Module) [SD15-09]
  10. คู่มือการใช้งานระบบการเงิน (Financial Module) [SD15-10]
  11. คู่มือการใช้งานระบบบัญชี (Account Module) [SD15-11]
  12. คู่มือการใช้งานระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission System) [SD15-12]
  13. คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System) [SD15-13]
  14. คู่มือการใช้งานระบบบริการทั่วไป (General Service System) [SD15-14]
  15. คู่มือการใช้งานระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer Service System) [SD15-15]
  16. คู่มือการใช้งานระบบงานบุคลากร (Human Resource System) [SD15-16]
  17. คู่มือการใช้งานระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System) [SD15-17]
  18. คู่มือการใช้งานระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan System) [SD15-18]
  19. คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System) [SD15-19]
  20. คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [SD15-20]
  21. คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [SD15-21]
  22. คู่มือการใชงานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ [SD15-22]
  23. คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ [SD15-23]
  24. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการผลิตสื่อวีดีทัศน์ การเรียนการสอน การอบรมการสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม [SD15-24]
  25. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการควบคุม กำกับและดูแล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และขอใช้บริการห้องประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [SD15-25]
  26. คู่มือขั้นตอนการทำงานจัดทำและดูแลเว็บไซต์แผนกงานเกี่ยวกับ Video on Demand [SD15-26]
  27. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการบันทึกวีดีโอ [SD15-27]
  28. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการบันทึกภาพนิ่งคู่มือขั้นตอนการทำงานพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ตัดต่อ) [SD15-29]
  29. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ [SD15-30]
  30. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการตัดสติ๊กเกอร์ [SD15-31]
  31. คู่มือขั้นตอนการทำงานการให้บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ [SD15-32]
  32. คู่มือการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับอาจารย์ [SD15-33]
  33. คู่มือการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับนักศึกษา [SD15-34]
  34. คู่มือการใช้งานระบบ e-courseware [SD15-35]

  ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ