ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)


1. แผนหรือกิจกรรมการฝึกอบรม
    1.1 มีการดำเนินการมอบหมายงานผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อความอนุเคราะห์การอบรม
2. วิธีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกอบรม
    2.1 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรม
    2.2 หนังสือขอส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม
3. รายงานสรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
    3.1 เอกสารอ้างอิง
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
    1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
          1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
    1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
    1.4 กระบวนการรับเรื่องขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินการผ่านระบบขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะบริการก่อนส่งมอบผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
          1.4.1 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
2. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ
    2.1 เอกสารอ้างอิง [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18]
3. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
4.6 การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [WI15-06]
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
      1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
             1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
             1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
      1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
      1.4 การดำเนินการรับเรื่องขอใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
             1.4.1 ผู้ใช้บริการสามารถโหลดแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย โดยสามารถส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านเครือข่าย หรือบันทึกข้อความขอใช้บริการ กลับมายังแผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง
             1.4.2 แผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายดำเนินการสำรวจอุปกรณ์บริการ และตรวจความพร้อมของพื้นที่ให้บริการ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานให้แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการ [เอกสารอ้างอิง]
2. แผนการตรวจอุปกรณ์ โปรแกรมบริการและระบบปฏิบัติการ (อ้างอิง : PM27)
      2.1 แผนการบำรุงรักษาห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
      2.2 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย โดยตรวจสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ปกติ ผ่านระบบ https://netmon.rmuti.ac.th/
3. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
     1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
            1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
            1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
     1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
     1.4 การดำเนินการรับเรื่องขอใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
            1.4.1 ผู้ใช้บริการสามารถโหลดแบบฟอร์มจาก เว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย โดยสามารถส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านเครือข่าย หรือบันทึกข้อความขอใช้บริการ กลับมายังแผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง
            1.4.2 แผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายดำเนินการสำรวจอุปกรณ์บริการ และตรวจความพร้อมของพื้นที่ให้บริการ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานให้แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการ [เอกสารอ้างอิง]
2. แผนการตรวจอุปกรณ์ โปรแกรมบริการและระบบปฏิบัติการ (อ้างอิง : PM27)
     2.1 แผนการบำรุงรักษาห้อง/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
     2.2 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย โดยตรวจสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ปกติ ผ่านระบบ https://netmon.rmuti.ac.th/
3. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
      1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
            1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
            1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
      1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
2. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
3. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
1. การบริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     1.1 วิธีการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
           1.1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                       – เมนูบริการบุคลากร
                       – เมนูบริการนักศึกษา
           1.1.2 บันทึกข้อความผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents)
                       – ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application RMUTI One) [เอกสารอ้างอิง]
                       – ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP) [เอกสารอ้างอิง]
                       – ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) [เอกสารอ้างอิง]
           1.1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           1.1.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     1.2 ประสานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [เอกสารอ้างอิง]
     1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบ ผ่าน บันทึกข้อความ / โทรศัพท์ภายใน [2887] / e-Mail แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : mis@rmuti.ac.th [เอกสารอ้างอิง]
     1.4 บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ [เอกสารอ้างอิง]
     1.5 ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบ [บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การอบรม] [รูปภาพการอบรม]
     1.6 จัดทำและปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ [เอกสารอ้างอิง]
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานระบบ
     2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบ ฯลฯ [เอกสารอ้างอิง]
     2.2 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
     2.3 แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ [เอกสารอ้างอิง]
     2.4 แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) [เอกสารอ้างอิง]
3. เอกสารการอบรมการใช้งานระบบ
4. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     4.1 อ้างอิงตามแผนปฏิบัติการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15]
     4.2 อ้างอิงตามข้อ 2 ข้อย่อย 2.3
           4.2.1 หน่วยงานทำการส่งความต้องการในการพัฒนาระบบมาที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารอ้างอิง]
           4.2.2 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารอ้างอิง]
           4.2.3 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารอ้างอิง]
           4.2.4 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบ ฯลฯ [เอกสารอ้างอิง]
5. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
6. แผนปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     6.1 แผนปฏิบัติการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15]
     6.2 แผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
     6.3 ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ [รายงานการบำรุงรักษาระบบหน้าที่ 8]
7. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
     1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
           1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
           1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
     1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
     1.4 มีการรับเรื่องขอใช้บริการต่างๆ ผ่านแบบฟอร์มการขอใช้บริการ [แบบฟอร์มการขอใช้บริการ]
2. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ [ตั้งแต่ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
3. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
1. การให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน ระบบอีเลิร์นนิ่ง
2. คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง
3. วิธีการประชาสัมพันธ์ระบบอีเลิร์นนิ่ง
     3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
           1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
           1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
     3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
4. เอกสารการอบรม / ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง [เอกสารอ้างอิง]
5. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการระบบอีเลิร์นนิ่ง [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
6. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
7. วิธีการประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง
     7.1 การประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อ [บันทึกข้อความ]
     7.2 สำรวจความต้องการหน่วยงานที่จะผลิตสื่อ โดยผู้ประสงค์ส่งแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ [แบบฟอร์ม]
     7.3 หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา/รายวิชา เพื่อดำเนินการผลิตสื่อในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งฯ [รายงานการประชุม หน้าที่ 7]
     7.4 ดำเนินการผลิตสื่อ
     7.5 นำสื่อที่พัฒนาขึ้นระบบ
     7.6 รายงานผลการดำเนินงาน
8. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน การใช้บริการผลิตสื่อในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18]
9. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]
10. คู่มือการใช้งานสื่ออีเลิร์นนิ่ง
11. วิธีการประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง
12. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการสื่ออีเลิร์นนิ่ง [ตารางที่ 17 หน้าที่ 18] [อ้างอิงตามสำนัก]
13. แผนพัฒนาการจัดบริการ [เอกสารอ้างอิงแฟ้ม PM15] [อ้างอิงตามสำนัก]

  1. แจ้งเวียนปฏิทินการดำเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) ประจำปีการศึกษา 2564 [เอกสารแนบ]
  2. คำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องและอุปกรณ์ [เอกสารแนบ]
  3. Checklist PM15 [ลิงค์]
  4. Checklist PM27 [ลิงค์]
  5. Checklist PM39 [ลิงค์]
1. แผนหรือกิจกรรมการฝึกอบรม
    1.1 กิจการการอบรมการใช้งาน Microsoft Education for Student & Educator (อบรมออนไลน์) [เอกสารแนบ]
          1.1.1 ตารางการอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษา / อาจารย์ (เช้า) [เอกสารแนบ]
          1.1.2 ตารางการอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษา / อาจารย์ (บ่าย) [เอกสารแนบ]
          1.1.3 ตารางการอบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษา / อาจารย์ (บ่าย) [เอกสารแนบ]
          1.1.4 ตารางการอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับอาจารย์ (เต็มวัน) [เอกสารแนบ]
2. วิธีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกอบรม
    2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
    2.2 ประชาสัมพันธ์โดยใช้บันทึกข้อความ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) สำหรับวิทยาเขต [เอกสารแนบ] สำหรับศูนย์กลางนครราชสีมา [เอกสารแนบ]
    2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย [เอกสารแนบ]
3. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
    จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อบรมทั้งหมด มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 392 คน (อาจารย์ 16 คน นักศึกษา 376) [เอกสารแนบ] โดยผลการประเมินหลังการอบรม ดังนี้ [เอกสารแนบ]
    1. ระยะเวลาที่อบรมเพียงพอ สอดคล้องกับเนื้อหา จำนวนผู้ตอบ 320 คน เกณฑ์คะแนน = ร้อยละ 4.44
    2. วิทยากร อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดและเข้าใจง่าย จำนวนผู้ตอบ 320 คน เกณฑ์คะแนน = ร้อยละ 4.58
    3. หลังการอบรมท่านทราบและเข้าใจวิธีการใช้งาน/การเข้าถึงโปรแกรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จำนวนผู้ตอบ 320 คน เกณฑ์คะแนน = ร้อยละ 4.42
    4. ท่านคิดว่าโปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft สนับสนุน การเรียน/การสอน ออนไลนืของท่านในระดับใด จำนวนผู้ตอบ 320 คน เกณฑ์คะแนน = ร้อยละ 4.47
    5. ท่านทราบหรือไม่ว่า Google for Education จะปรับลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ของท่านในมหาวิทยาลัย ทราบ = 232 คน ไม่ทราบ = 88 คน
    6. ก่อนอบรม ท่านทราบหรือไม่ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ โปรแกรม Antivirus Nod32 ไว้ให้บริการ ทราบ = 125 คน ไม่ทราบ = 195 คน
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตามแผนพัฒนาการจัดบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 10
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
    1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
          1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
    1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
    1.4 กระบวนการรับเรื่องขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินการผ่านระบบขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
             ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเรื่องผ่าน ระบบเเจ้งซ่อมออนไลน์ (One Services) โดยใช้บัญชีสมาชิก Login เข้าใช้งานสำหรับแจ้งขอใช้บริการ โดยสามารถเลือกหัวให้ตรงกับบริการประกอบด้วย ด้าน Hardware ด้าน Network หรือ Internet ด้าน OS หรือ Software ด้านโทรศัพท์ VoIp ด้านระบบ MIS และด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS
             ขั้นตอนการรับเรื่องขอใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
             1. รับเรื่องขอใช้บริการ ผ่านระบบเเจ้งซ่อมออนไลน์ (RMUTI One Services) [เอกสารแนบ]
             2. ผู้ใช้บริการนำเครื่องมายังจุดให้บริการ (สำนักงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
             3. ผู้ให้บริการตรวจสอบเรื่อง / กำหนดความสำคัญ / มอบหมายผู้รับผิดชอบ [เอกสารแนบ]
             4. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด และให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [เอกสารแนบ]
                          4.1 กรณีติดตั้งตั้งไม่ได้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการ และรายงานผ่านระบบ [เอกสารแนบ]
                          4.2 กรณีไม่พบปัญหา ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผ่านระบบ [เอกสารแนบ]
             5. ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะการให้บริการ และติดต่อขอรับเครื่อง [เอกสารแนบ]
             6. ผู้รับผิดชอบปรับปรุงสถานะการให้บริการ (Close) [เอกสารแนบ]
2. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ
      รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 ด้านระบบเครือข่าย ร้อยละ 3.51 [มาก] [เอกสารอ้างอิง] [8]
3. แผนพัฒนาการจัดบริการ
      * อ้างอิงตาม ข้อ 10 แผนพัฒนาการจัดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
      1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
             1.1.1 เมนูบริการบุคลากร
             1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
      1.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
      1.3  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย [ลิงค์]
      1.4 ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ [ลิงค์]
2. รับเรื่องขอใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      2.1 ผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RMUTI One Services)
             ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเรื่องผ่าน ระบบเเจ้งซ่อมออนไลน์ (One Services) โดยใช้บัญชีสมาชิก Login เข้าใช้งานสำหรับแจ้งขอใช้บริการ โดยสามารถเลือกหัวให้ตรงกับบริการประกอบด้วย ด้าน Hardware ด้าน Network หรือ Internet ด้าน OS หรือ Software ด้านโทรศัพท์ VoIp ด้านระบบ MIS และด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS
             ขั้นตอนการรับเรื่องขอใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
             1. รับเรื่องขอใช้บริการ ผ่านระบบเเจ้งซ่อมออนไลน์ (RMUTI One Services) [เอกสารแนบ]
             2. ผู้ใช้บริการนำเครื่องมายังจุดให้บริการ (สำนักงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
             3. ผู้ให้บริการตรวจสอบเรื่อง / กำหนดความสำคัญ / มอบหมายผู้รับผิดชอบ [เอกสารแนบ]
             4. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด และให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [เอกสารแนบ]
                          4.1 กรณีติดตั้งตั้งไม่ได้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการ และรายงานผ่านระบบ [เอกสารแนบ]
                          4.2 กรณีไม่พบปัญหา ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายงานผ่านระบบ [เอกสารแนบ]
             5. ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะการให้บริการ และติดต่อขอรับเครื่อง [เอกสารแนบ]
             6. ผู้รับผิดชอบปรับปรุงสถานะการให้บริการ (Close) [เอกสารแนบ]
      2.2 ผ่าน e-mail: ita@rmuti.ac.th
3. ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ ตามวิธีปฏิบัติงาน
      รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 ด้านระบบเครือข่าย ร้อยละ 3.51 [มาก] [เอกสารอ้างอิง] [8]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ
      * อ้างอิงตาม ข้อ 10 แผนพัฒนาการจัดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
     1.1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
           1.1.1 เมนูบริการบุคลากร [ลิงค์]
           1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา [ลิงค์]
     1.2 เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
     1.3 เว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย [ลิงค์]
     1.4 เฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
     1.5 การดำเนินการรับเรื่องขอใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
           1.5.1 ผู้ใช้บริการสามารถโหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย [ลิงค์] โดยสามารถส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านเครือข่าย [เอกสารแนบ] หรือบันทึกข้อความขอใช้บริการ กลับมายังแผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายโดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) หรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง 
           1.5.2 แผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายดำเนินการสำรวจอุปกรณ์บริการ และตรวจความพร้อมของพื้นที่ให้บริการ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานให้แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการ [เอกสารอ้างอิง
2. แผนการตรวจอุปกรณ์ โปรแกรมบริการและระบบปฏิบัติการ (อ้างอิง : PM27)
     2.1 แผนการบำรุงรักษาห้อง / ครุภัณฑ์ / เครื่องมือ / อุปกรณ์ ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
           2.1.1 ห้องสำนักงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [เอกสารแนบ]
           2.1.2 ห้องปฏิบัติกรคอมพิวเตอร์ [เอกสารแนบ]
           2.1.3 ห้องรับรองวิทยากร [เอกสารแนบ]
           2.1.4 ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ [เอกสารแนบ]
           2.1.5 ห้องถ่ายทำวิดีทัศน์ (Studio) [เอกสารแนบ]
           2.1.6 ห้องแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา [เอกสารแนบ]
           2.1.7 ห้องประชุมมรกตอีสาน [เอกสารแนบ]
     2.2 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย โดยทำตรวจสอบเพื่อให้ระบบเครือข่ายทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพผ่านระบบ https://netmon.rmuti.ac.th
3. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน การใช้บริการ
     รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 ด้านระบบเครือข่าย ร้อยละ 3.51 [มาก] [เอกสารอ้างอิง] [8]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตาม ข้อ 10 แผนพัฒนาการจัดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประชาสัมพันธ์การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
     1.1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
           1.1.1 เมนูบริการบุคลากร [ลิงค์]
           1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา [ลิงค์]
     1.2 เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
     1.3 เว็บไซต์แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย [ลิงค์]
           1.3.1 คู่มือขั้นตอนการใช้บริการอีเมลเฉพาะบุคคล [เอกสารแนบ]
           1.3.2 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนอีเมลหน่วยงานบน Google Application [เอกสารแนบ]
     1.4 เฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
2. การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
     2.1 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งการขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มให้บริการ [เอกสารแนบ]
     2.2 ผู้ดูตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการรับทราบ [เอกสารแนบ]
3. ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ
     รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 ด้านระบบเครือข่าย ร้อยละ 3.51 [มาก] [เอกสารอ้างอิง] [8]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตาม ข้อ 10 แผนพัฒนาการจัดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     1.1 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
           1.1.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                      1.1.1.1 เมนูบริการบุคลากร [ลิงค์]
                      1.1.1.2  เมนูบริการนักศึกษา [ลิงค์]
           1.1.2 เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
           1.1.3 เว็บไซต์แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ [ลิงค์]
           1.1.4 เฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ลิงค์]
           1.1.5 บันทึกข้อความผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents)
                      1.1.5.1 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP) [เอกสารแนบ]
                      1.1.5.2 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) [เอกสารแนบ]
                      1.1.5.3 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) [เอกสารแนบ]
                      1.1.5.4 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) [เอกสารแนบ]
                      1.1.5.5 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ [เอกสารแนบ]
                      1.1.5.6 ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งานรใช้งาน Microsoft power BI หัวข้อ Power BI desktop [เอกสารแนบ]
     1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานและวิธีการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง
           1.2.1 อีเมลล์ mis@rmuti.ac.th [เอกสารแนบ]
           1.2.2 บันทึกข้อความ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ลิงค์]
     1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานระบบ
           1.3.1 อีเมลล์ mis@rmuti.ac.th [เอกสารแนบ]
           1.3.2 บันทึกข้อความ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ลิงค์]
           1.3.3 อื่น ๆ โทรศัพท์ภายใน 2887 และ Application Line [เอกสารแนบ]
     1.4 บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ [เอกสารแนบ]
     1.5 ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบ
           1.5.1 อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP) [เอกสารแนบ]
           1.5.2 อบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) [เอกสารแนบ]
           1.5.3 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) [เอกสารแนบ]
           1.5.4 อบรมการใช้งานติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) [เอกสารแนบ]
           1.5.5 อบรมการใช้งานรใช้งาน Microsoft power BI หัวข้อ Power BI desktop [เอกสารแนบ]
     1.6 จัดทำและปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ [ลิงค์]
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     2.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กระบวนการพัฒนาระบบ และวิธีการใช้งานระบบ
           2.1.1 แนวปฏิบัติในการเสนอคำของบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [เอกสารอ้างอิง]
           2.1.2 แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) [เอกสารอ้างอิง]
     2.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
           2.2.1 แผนปฏิบัติการ [เอกสารอ้างอิง]
           2.2.2 แผนการปรับปรุง / บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
           2.2.3 เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.1.1 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.3 ดำเนินการรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะของการใช้งานระบบจากผู้ใช้งาน เพื่อจัดทำความต้องการในการพัฒนาระบบ
           2.3.1 รวบรวมจากการอบรมผู้ใช้งาน [เอกสารอ้างอิง]
           2.3.2 รวบรวมจากผลประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง] [21]
           2.3.3 รวบรวมจาก eMail : mis@rmuti.ac.th [เอกสารแนบ]
     2.4 ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม
           2.4.1 เป็นไปตาม แผนการปรับปรุง / บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
           2.4.2 เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.1.1 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.5 ดำเนินการพัฒนาระบบ กรณีที่ต้องการใช้งานระบบอย่างเร่งด่วนให้จัดทำโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบดำเนินการจัดหาระบบ โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมในการกำหนดขอบเขตงาน
           2.5.1 เป็นไปตาม แผนการปรับปรุง / บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
           2.5.2 เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.1.1 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.6 ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบก่อนนำไปใช้งานจริงร่วมกับผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งานระบบ
           2.6.1 เป็นไปตาม แผนการปรับปรุง / บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
           2.6.2 เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.1.1 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.7 นำระบบไปใช้งานจริงโดยทำการติดตั้งระบบร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
           2.7.1 เป็นไปตาม แผนการปรับปรุง / บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร [เอกสารอ้างอิง]
           2.7.2 เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.1.1 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
     2.8 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ
           2.8.1 รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ร้อยละ 3.57 [มาก] [เอกสารอ้างอิง] [8]
3. การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     3.1 รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
           3.1.1 ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ [เอกสารอ้างอิง] [21]
           3.1.2 รวมรวมจากการอบรมผู้ใช้งาน [เอกสารอ้างอิง]
           3.1.3 รวบรวมจาก eMail : mis@rmuti.ac.th [เอกสารแนบ]
     3.2 จัดทำแผนการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
           3.2.1 แผนการบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS) [เอกสารอ้างอิง]
           3.2.2 แผนการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) [เอกสารอ้างอิง]
           3.2.3 แผนการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) [เอกสารอ้างอิง]
           3.2.4 แผนการบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) [เอกสารอ้างอิง]
           3.2.5 แผนการบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) [เอกสารอ้างอิง]
     3.3 ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
           3.3.1 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS) [เอกสารอ้างอิง]
           3.3.2 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) [เอกสารอ้างอิง]
           3.3.3 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) [เอกสารอ้างอิง]
           3.3.4 รายงานผลการแผนการบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) [เอกสารอ้างอิง]
           3.3.5 รายงานผลการบำรุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) [เอกสารอ้างอิง]
4. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตาม ข้อ 10 แผนพัฒนาการจัดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วิธีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
     1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
           1.1.1 เมนูบริการบุคลากร 
           1.1.2 เมนูบริการนักศึกษา 
     1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา 
     1.4 มีการรับเรื่องขอใช้บริการต่าง ๆ ผ่านแบบฟอร์มการขอใช้บริการ [แบบฟอร์มการขอใช้บริการ]
     1.5 มีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารในสังกัดรับทราบ [รายงานสถิติการใช้บริการ]
2. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการ
     ระดับความพึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน = ร้อยละ 3.51 [มาก] [เอกสารอ้างอิงหน้า 8
3. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตามแผนพัฒนาการจัดบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 10
1. การให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน 
     1.1 จัดการเรียนการสอนผ่าน ระบบอีเลิร์นนิ่ง (RMUTI LMS) โดยเข้าใช้งานด้วยบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
     1.2 จัดการเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลด/ติดตั้ง และเข้าใช้งานด้วยบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
2. คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง (RMUTI LMS)
     2.1 คู่มือสำหรับอาจารย์ / ผู้สอน
     2.2 คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
3. วิธีการประชาสัมพันธ์ระบบอีเลิร์นนิ่ง (RMUTI LMS)
     3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
           3.1.1 เมนูบริการบุคลากร
           3.1.2 เมนูบริการนักศึกษา
     3.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
     3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
     3.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เอกสารการอบรม / ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง
     4.1 เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ LMS
     4.2 รูปภาพอบรมการใช้งาน RMUTI LMS ให้แก่อาจารย์
5. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการระบบอีเลิร์นนิ่ง
     5.1 ระดับความพึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน = ร้อยละ 3.55 [มาก] เอกสารอ้างอิงหน้า 8
     5.2 ระดับความไม่พึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความถึ่ = 6 เอกสารอ้างอิงหน้า 8
6. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตามแผนพัฒนาการจัดบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 10
7. วิธีการประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง
     7.1 การประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อ [บันทึกข้อความ]
     * รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ จาก e-Courseware เป็นรูปแบบระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะในรูปแบบ Up-Skill / Re-Skill และแนวทางรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ MOOC รูปแบบยังไม่ชัดเจน
8. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน การใช้บริการผลิตสื่อในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง
     8.1 ระดับความพึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน = ร้อยละ 3.55 [มาก] เอกสารอ้างอิงหน้า 8
     8.2 ระดับความไม่พึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความถึ่ = 6 เอกสารอ้างอิงหน้า 8
9. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตามแผนพัฒนาการจัดบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 10
10. คู่มือการใช้งานสื่ออีเลิร์นนิ่ง
     10.1 คู่มือการใช้งานระบบ RMUTI Extra สำหรับอาจารย์ / ผู้สอน
     * ทั้งนี้รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ จาก e-courseware เป็นรูปแบบระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะในรูปแบบ Up-Skill / Re-Skill และแนวทางรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ MOOC รูปแบบยังไม่ชัดเจน
11. วิธีการประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง
     11.1 บันทึกข้อความ
12. เอกสารการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันการใช้บริการสื่ออีเลิร์นนิ่ง
     12.1 ระดับความพึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน = ร้อยละ 3.55 [มาก] เอกสารอ้างอิงหน้า 8
     12.2 ระดับความไม่พึงพอใจ ด้านซอฟต์แวร์และสื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ความถึ่ = 6 เอกสารอ้างอิงหน้า 8
13. แผนพัฒนาการจัดบริการ
     * อ้างอิงตามแผนพัฒนาการจัดบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 10


        

    


           
        

     

ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ